Vereniging van huiseigenaren in één oogopslag: Organisatie, rechten & plichten van de WEG

Vereniging van eigenaars van een condominium – Als je een condominium bezit of erover denkt om er een te kopen, kom je vroeg of laat in aanraking met het concept van een vereniging van eigenaars van een condominium. Maar wat houdt het precies in en welke rechten en plichten heb je als eigenaar? In dit artikel geven we je alle belangrijke informatie over verenigingen van eigenaren van appartementen in Duitsland. Van de gebruiksrechten van de flat tot het organiseren van een vergadering van eigenaars – hier leer je alles wat je moet weten om succesvol deel uit te maken van een vereniging van huiseigenaren.

Vereniging van huiseigenaren in een oogopslag

Een vereniging van eigenaren van een condominium (WEG) is een vereniging van eigenaren van appartementen in een gemeenschappelijk gebouw.

De gemeenschap van eigenaren kan als volgt worden beschreven:

Gemeenschap van alle eigenaars van een eigendom.

Als eigenaar van je appartement ben je lid van de WEG en samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke eigendommen, zoals het trappenhuis, het dak, de gevel en de gemeenschappelijke toevoerleidingen.

Fragrance Tip!

FragranceTip.com by FIV

Je beslist ook samen over onderhoud en reparaties en over de financiering van deze maatregelen. Het is belangrijk om te weten dat elke beslissing in het COA gezamenlijk wordt genomen en dat jij, als lid van het COA, ook verplicht bent om deel te nemen aan de beslissingen en de kosten te dragen.

De WEG in een oogopslag:

 • Elke eigenaar mag zijn of haar stemrecht vertegenwoordigen op de vergadering van eigenaars
 • Elke eigenaar heeft een bepaald mede-eigendomsaandeel in de gemeenschappelijke eigendom
 • Elk lid van een WEG moet kosten dragen voor het gemeenschappelijk eigendom
 • Elke eigenaar is verantwoordelijk voor zijn of haar eigendom.
 • Elke eigenaar heeft bepaalde rechten en verplichtingen
 • Elke WEG moet bepaalde documenten hebben die regels en grenzen vastleggen

De wettelijke basis voor een WEG is de Condominium Act. Deze voorziet de eigenaren van richtlijnen en voorschriften voor een goed beheer van de WEG. Laten we de Wet op de Condominium (kortweg WEG) eens nader bekijken.

Condominiumwet (WEG)

De Condominium Act is van groot belang voor alle eigenaren van condominiums in Duitsland, omdat het de wettelijke basis legt voor de organisatie en het beheer van verenigingen van eigenaren van condominiums.

De WEG regelt onder andere de verdeling van rechten en plichten tussen de individuele eigenaren en de gemeenschap, evenals het beheer en onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom.

Er zijn duidelijke richtlijnen voor het houden van vergaderingen van eigenaars, het nemen van besluiten en het beheren van fondsen. De oprichting en taken van de managementadviesraad en de administrateur zijn ook geregeld in de WEG.

De WEG reguleert:

 • De verdeling van rechten en plichten
 • Het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke eigendom
 • Het verloop van de vergadering van eigenaars
 • De besluitvorming
 • Het beheer van fondsen

De eigenarenvergadering wordt geleid door de wetten van de WEG:

In een WEG is elk lid betrokken en moet aan bepaalde rechten en plichten voldoen. In de volgende sectie zullen we uitleggen wat je moet doen als eigenaar.

Rechten en plichten van de eigenaars

Als eigenaar van een vereniging van huiseigenaren heb je bepaalde rechten en plichten. Je hebt het recht om je flat te gebruiken en te beheren, maar je moet ook rekening houden met de gemeenschappelijke belangen. Dit betekent dat je je moet houden aan de regels en voorschriften die samen zijn vastgesteld en die gelden voor het gebouw en zijn bewoners.

Bovendien ben je als eigenaar van de vereniging van eigenaren van het condominium verplicht om mee te werken aan het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

Gebruiksrechten op de eigen woning

Als eigenaar van je appartement in een vereniging van huiseigenaren heb je het recht om je appartement te gebruiken en te beheren. Het is aan jou of je zelf in de flat woont of deze verhuurt. Je kunt bijvoorbeeld je flat renoveren of nieuwe meubels kopen, zolang je andere eigenaars niet hindert.

De eigen flat mag zelf beheerd en ontworpen worden zolang het gemeenschappelijk eigendom niet wordt aangetast.

Je moet echter ook rekening houden met de belangen van de andere eigenaars en de gemeenschap bij het gebruik van je flat. Je mag bijvoorbeeld geen structurele veranderingen aan je flat aanbrengen die het uiterlijk van het gebouw kunnen aantasten of problemen kunnen veroorzaken met andere flats.

Gebruiksrechten van het gemeenschappelijk eigendom

Als eigenaar in een vereniging van eigenaren van een flatgebouw ben je samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het trappenhuis, de lift, het dak, de gevel, de buitenfaciliteiten en, indien nodig, het verwarmingssysteem.

Deze rechten en plichten zijn van toepassing op eigenaars van gemeenschappelijk eigendom:

 • Beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten

Hoe deze kosten worden gefinancierd en verdeeld, wordt uitgelegd in de volgende paragraaf.

Financiering van gemeenschappelijke kosten

Als eigenaar van een vereniging van huiseigenaren ben je verplicht om bij te dragen aan de gemeenschappelijke kosten van de vereniging. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor de administratie en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, maar ook de kosten voor de exploitatie van de lift, de afvalverwijdering of de watervoorziening.

De kosten worden meestal berekend op basis van jouw aandeel in het gemeenschappelijke eigendom. Hiervoor is in de splitsingsverklaring vastgelegd welk aandeel je hebt in de vereniging van eigenaren van het condominium. Deze verdeling van de kosten wordt ook wel de kostenverdeelsleutel genoemd.

Naast de lopende kosten kunnen ook grotere onderhouds- of renovatiemaatregelen nodig zijn, die gepaard gaan met een hogere financiële uitgave. Hiervoor wordt meestal een reserve gevormd, die regelmatig door de eigenaren met een bepaald bedrag wordt aangevuld. Deze reserve wordt gebruikt om grotere reparaties en onderhoudsmaatregelen te financieren zonder dat de eigenaars extra geld hoeven op te halen.

Deze kosten worden gemaakt in een WEG:

 • Kosten voor beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten
 • Kosten voor de werking van de lift, afvalverwijdering of watervoorziening
 • Onderhoudsreserves

De gemaakte kosten worden besproken op de vergadering van eigenaars:

Organisatie van een vereniging van huiseigenaren

De organisatie van een vereniging van eigenaren van een condominium is een belangrijk onderdeel van het samenleven. Er zijn verschillende organen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de gemeenschap.

Het belangrijkste orgaan is de vergadering van eigenaars. Alle eigenaars komen hier één keer per jaar samen om belangrijke beslissingen te nemen en de zorgen van de gemeenschap te bespreken.

Een ander belangrijk orgaan is de beheeradviesraad. Deze wordt gekozen door de vergadering van eigenaars en ondersteunt de beheerder bij het beheer van de gemeenschap.

De beheerder is het uitvoerend orgaan van de vereniging van eigenaren van het condominium. Hij of zij zorgt voor de administratie van de gemeenschap en zorgt ervoor dat alle noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd.

De belangrijkste gebeurtenissen van de WEG in een oogopslag:

 • WEG beheerder
 • Raad van Advies
 • Vergadering van eigenaars

Laten we nu de afzonderlijke gevallen nader bekijken.

Beheerder van de WEG

De beheerder is het uitvoerend orgaan van een vereniging van eigenaren van een condominium en is verantwoordelijk voor het beheer van de vereniging. Dit houdt onder andere in dat hij onderhoudsmaatregelen organiseert en controleert, rekeningen opstelt en communiceert met de eigenaars en de verschillende commissies van de gemeenschap.

Tot de taken van de beheerder behoren:

 • Organisatie en controle van onderhoudsmaatregelen
 • Boekhouding opstellen
 • Communicatie met de eigenaars en de verschillende commissies

De keuze van een geschikte beheerder is daarom van groot belang. In de regel wordt een professioneel beheerbedrijf aangesteld dat over de nodige kennis en ervaring beschikt. Vrijwillig beheer door een eigenaar is echter ook mogelijk.

Raad van Advies

Naast de beheerder is er ook een beheeradviesraad. De beheeradviesraad bestaat uit ten minste drie eigenaren. Dit orgaan wordt gekozen door de vergadering van eigenaren en heeft als taak de beheerder te ondersteunen en te controleren. De beheeradviesraad heeft echter geen beslissingsbevoegdheid en kan alleen aanbevelingen doen.

De managementadviesraad in één oogopslag:

 • Samengesteld uit ten minste drie eigenaren
 • Gekozen door de vergadering van eigenaars
 • Ondersteunt en controleert de beheerder

Vergadering van eigenaars

De vergadering van eigenaars is het hoogste besluitvormingsorgaan en komt minstens één keer per jaar samen. Het heeft de taak om te discussiëren en te beslissen over belangrijke zaken van de gemeenschap.

De vergadering van eigenaars wordt bijeengeroepen door de beheerder of door een eigenaar. Bepaalde termijnen en formele vereisten moeten in acht worden genomen. In de regel moeten de uitnodigingen ten minste twee weken voor de vergadering schriftelijk worden verzonden. De uitnodiging moet de agendapunten vermelden evenals de plaats, datum en tijd van de vergadering.

De typische onderwerpen van een vergadering van eigenaars zijn de goedkeuring van het ondernemingsplan, de verkiezing van de beheerder, de stemming over onderhoudsmaatregelen of het vastleggen van de huisregels. De vergadering van eigenaars beslist ook over de hoogte van de maandelijkse huiskosten.

De gemeenschap van eigenaars in een oogopslag:

 • Komt minstens één keer per jaar samen
 • Adviseert over belangrijke zaken van de gemeenschap
 • Bijeenroeping vindt plaats via de beheerder