Belasting besparen: Waar moet ik beginnen? Inkomen, vennootschap, vermogensopbouw – voorbeelden

Belasting besparen: Classificatie, inkomen, omzet, coaching – Belastingvoordelen en -voordelen en tips en trucs op het gebied van “belastingbesparing” zijn van essentieel belang voor ondernemers, freelancers, gepensioneerden & Co. om het overzicht over de vele wetten en richtlijnen in de belastingwetgeving niet te verliezen. Hoewel iedereen vertrouwd is met het woord “belasting”, weten slechts weinigen echt wat belastingen zijn. Welke belastingen zijn er? Waar betalen we belasting voor en hoeveel? Aan wie betalen wij belasting? Welke belastingtrucs en -besparende tips zijn er? En het allerbelangrijkste: hoe werkt belasting besparen eigenlijk en welke belastingbesparende instrumenten moet ik gebruiken? Dit en nog veel meer kunt u hieronder snel en gemakkelijk te weten komen.

Overview hide

Belastingen en heffingen in Duitsland: inkomsten, vennootschappen, vermogen

Belastingen in het kort uitgelegd: In het algemeen wordt een belasting gedefinieerd als een bepaalde financiële heffing aan de staat, die moet worden betaald over loon, inkomen of vermogen. Het woord belasting komt uit het Middel- of Oudhoogduits en kan gewoonlijk worden vertaald als “steun” of “bijstand”. Dit is een goede zaak, aangezien belastingen de belangrijkste bron van overheidsinkomsten zijn en dus van essentieel belang zijn voor de staat. Zij vormen het grootste deel van de staatsbegroting, die op haar beurt uitgaven financiert en doet in het belang van het algemeen welzijn.

Ongeveer driekwart van de belastinginkomsten in Duitsland wordt geïnd uit slechts zes soorten belastingen:

 • Belasting over de toegevoegde waarde
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Handelsbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting bij invoer

Live: Belastingcoaching – Ervaring & Tip

U wilt zelf een vastgoedbelegger worden? Als je over onroerend goed schrijft, moet je jezelf ook onderwijzen. Meer bepaald, wanneer het niet meer alleen om persoonlijk gebruik gaat, maar ook om verhuur. Want de grootste kostenpost zijn de belastingen. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen – het probleem is duidelijk omschreven, wat te doen? Leer uit ervaring, van hen die het gemaakt hebben. Velen zeggen dat de Next Level Tax Coaching de beste in Duitsland is. Reden genoeg om zelf mee te doen.

Lees hier meer over belastingcoaching:

Belastingclassificatie – bedrijfskapitaal, activa, aankoop van grond, enz.

Welke belastingen zijn er? Naast de reeds genoemde belastingen zijn er nog vele andere soorten belastingen, van A voor algemene belastingen tot V voor accijnzen. Omwille van de duidelijkheid worden de belastingen in Duitsland ingedeeld in categorieën volgens bepaalde criteria, afhankelijk van het perspectief van waaruit zij worden bekeken. De volgende vier belastingindelingen zijn gangbaar:

 • Financiële statistische classificatie
 • Bedrijfsclassificatie
 • Financiële classificatie
 • Indeling voor belastingdoeleinden

Laten we de belastingindeling eens nader bekijken: Waarop worden belastingen geheven? Enerzijds zijn er belastingen op inkomen. Deze omvatten bijvoorbeeld de belasting op handelsinkomsten en de belasting op handelskapitaal, de onroerend-goedbelasting, de vermogensbelasting en de vennootschapsbelasting. Samen met de andere belastingen kunnen zij verder worden onderverdeeld in inkomstenbelastingen en andere belastingen.

Voorbeelden van inkomstenbelastingen

 • Belasting op handelsinkomsten
 • Vergunningsbelasting
 • Onroerendgoedbelasting
 • Belasting op bedrijfskapitaal

Voorbeelden van andere belastingen na inkomen

 • Vermogensbelasting
 • Inkomstenbelasting incl. kerkbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Successie- en schenkingsrechten

Anderzijds zijn er belastingen op het gebruik van inkomen, d.w.z. soorten belastingen die worden geheven op aankopen van goederen of diensten of met betrekking tot spaargelden. Naast de algemene belastingen gaat het onder meer om verbruiks- en accijnzenbelastingen, belastingen op onroerend goed en bijzondere belastingen op rechtsverkeer. De bekendste soorten belastingen zijn hier de omzetbelasting en de motorrijtuigenbelasting.

Voorbeelden van belastingen op het gebruik van inkomen

 • Algemene belastingen: belasting over de toegevoegde waarde
 • Verbruiks- en verbruiksbelastingen: belasting op minerale oliën, overige belastingen
 • Reële vervoersbelastingen: Motorrijtuigenbelasting
 • Bijzondere wettelijke verkoopbelastingen: overdrachtsbelasting, assurantiebelasting

Accijnzen en verbruiksbelastingen die als “overige belastingen” worden aangegeven, omvatten belastingen op zout en suiker, op koffie en thee, en op dranken (plus specifieke belastingen op bier en mousserende wijn). Tabaksproducten en verlichtingsartikelen behoren ook tot de goederen waarop accijnzen worden geheven. Voorts omvatten zij de amusementsbelasting en de honden- en jachtbelasting. Belastingen op luxepaarden en -motorboten vallen eveneens onder deze verzamelterm, evenals de belasting op tweede woningen. Douane- en casinobelastingen zijn bijzondere soorten belastingen en zijn derhalve niet in het bovenstaande schema opgenomen.

Het is dus snel duidelijk – wie niet wil afzien van consumptie of uitgaven wil vermijden door buitensporig te sparen, moet goed leren hoe fiscaal sparen werkt:

Directe en indirecte belastingen – Lasten, schulden en betalingsverplichtingen

Naast de algemene classificatie van belastingen bestaat er ook een onderscheid tussen directe belastingen en indirecte belastingen. De criteria die voor de indeling of de toerekening worden gehanteerd, zijn enerzijds gebaseerd op de aanslag- en invorderingstechniek en anderzijds op de passeerbaarheid van de belastingen. Voorts wordt de belastingcapaciteit onderzocht.

Welke belastingen als direct of indirect worden beschouwd, wordt aan de hand van drie criteria onderzocht:

 • Beoordeling en onderzoekstechniek
 • Overweldiging
 • Fiscaal vermogen

In wezen doet zich echter slechts één eenvoudige vraag voor: wie is de belastingdrager en wie is de belastingschuldige? Bij directe en indirecte belastingen gaat het om de relatie tussen degene die de belastingdruk draagt en degene die verplicht is aan de overheid te betalen.

Directe belastingen eenvoudig uitgelegd – inkomen, auto, vennootschap & grond

Directe belastingen worden geheven en kunnen in het algemeen niet worden doorberekend. Zij worden persoonlijk of objectief beoordeeld, afhankelijk van de financiële draagkracht. Als iemand zowel belastingplichtige als schuldenaar is, wordt hij of zij beschouwd als belastingplichtige en is hij of zij rechtstreeks verantwoordelijk voor het betalen van alle verschuldigde belastingen aan het belastingkantoor.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Inkomstenbelasting
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Onroerendgoedbelasting

Belastingen op lonen en vermogenswinsten worden beschouwd als bronbelastingen en worden ingedeeld als directe belastingen, hoewel zij niet het onmiddellijkheidsbeginsel volgen.

Indirecte belastingen eenvoudig uitgelegd – minerale olie, elektriciteit, tabak & omzet

Indirecte belastingen worden vastgesteld op basis van tarieven en worden gewoonlijk geheel of gedeeltelijk doorberekend aan de eindafnemer. Hun prestaties worden indirect bepaald door het gebruik van inkomsten en onroerendgoedtransacties. Indien een belastingplichtige niet tevens belastingschuldige is, betaalt hij de verschuldigde belastingen slechts indirect, namelijk aan de belastingschuldige. De belastingschuldige geeft deze indirecte belastingen dan als belastingplichtige door aan de overeenkomstige autoriteit.

Veel voorkomende voorbeelden zijn:

 • Minerale olie
 • Elektriciteitsbelasting
 • Tabaksaccijns
 • Belasting over de toegevoegde waarde

Voor belastingbetalers is het gemakkelijk om bij te houden welke belastingen zijn betaald:

Tips voor belastingbesparing: Huwelijk, huur, toelagen & schenkingen

Er zijn dus veel belastingen en wij betalen er veel zonder dat wij ons daar echt bewust van zijn. Dit kan snel duur worden, vooral voor veelverdieners die graag veel beleggen. Belasting besparen door te beleggen is in dit verband een goede optie. Daarom is het des te belangrijker te weten welke belastingvoordelen beschikbaar zijn, welke belastingvoordelen voor u van nut kunnen zijn en waar op een ongecompliceerde en efficiënte manier belastingen kunnen worden bespaard of volledig vermeden.

Belastingaftrek voor kind, zware handicap, stichting & Co.

Belastingvoordelen zijn steunmaatregelen van de staat en worden toegekend in geval van verminderde draagkracht, bijvoorbeeld door het grootbrengen van kinderen, in geval van hogere kosten door onder meer een handicap, en voor bepaalde handelingen. Dit laatste omvat bijvoorbeeld een schenking aan een liefdadigheidsorganisatie of -stichting.

De volgende verordeningen voorzien in belastingvoordelen:

 • Reclamekosten
 • Speciale edities
 • Buitengewone lasten
 • Vergoedingen

Belastingvoordeel voor huwelijk, huur, kinderbijslag & Co.

Belastingvoordelen vloeien voort uit bepaalde gebeurtenissen, in de eerste plaats het huwelijk of de registratie van een geregistreerd partnerschap, omdat dan de zogenaamde echtscheiding van toepassing is. De keuze van de juiste combinatie van belastingklassen kan ook een financieel en vooral een fiscaal effect hebben in het huwelijk en, last but not least, kan een partnerschap resulteren in een dubbel forfaitair bedrag voor spaarders alsook in aanzienlijk hogere belastingvrije schenkingsbedragen.

Andere factoren voor belastingvoordelen zijn kinderen in de zin van kinderbijslag of kindertoeslagen. Klassiek brengt onroerend goed ook fiscale voordelen met zich mee: Een condominium kan bijvoorbeeld fiscale voordelen opleveren voor zover ambachtelijke werkzaamheden worden verricht in een door de eigenaar bewoonde flat of kosten worden gemaakt bij de verhuur van het condominium.

Belastingvoordelen voor huwelijk, burgerlijk partnerschap:

 • Echtscheiding
 • Combinatie van belastingklassen
 • Dubbele spaarpremie
 • Belastingvrije schenkingen

Belastingvoordelen met een of meer kinderen:

 • Kinderbijslag
 • Kinderbijslag

Belastingvoordelen voor onroerend goed:

 • Ambachtelijk werk voor een door de eigenaar bewoonde woning
 • Uitgaven bij het verhuren van onroerend goed

Belastingcoaching: belasting besparen zoals de grote jongens

Door de veelheid aan belastingen en de vele mogelijkheden om subsidies te ontvangen of belastingvoordelen te behalen, is het helemaal niet gemakkelijk om een algemene uitspraak te doen over belastingbesparingen. Bovendien maakt het een groot verschil of de besparingen gelden voor een onderneming dan wel voor een particulier of een freelancer die als zelfstandige werkt: Een GmbH (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) wordt anders opgericht dan een GbR (burgerlijke maatschap), een gepensioneerde heeft andere mogelijkheden dan een eenmanszaak of student. Vooral in het geval van grote en hoogwaardige kapitaalinvesteringen is voorzichtigheid geboden om de fiscale voet niet in de mond te stoppen.

Fiscale besparingstools: up-to-date, van hoge kwaliteit en serieus

Wat is de beste manier om belastingen te besparen? Het is niet zo gemakkelijk om daar achter te komen, want er is hulp beschikbaar via verschillende educatieve media. Sommige zijn betalend, andere zijn gratis. De belangrijkste criteria bij de keuze van het juiste instrument voor belastingbesparing zijn actualiteit, kwaliteit en ernst.

Hier volgen enkele voorbeelden van belastingbesparende instrumenten:

 • Bij- en nascholingsmaatregelen
 • Fiscale begeleiding
 • Belastingadvies
 • Boeken en e-boeken
 • Software en mobiele apps
 • Internetplatforms (chats, forums, blogs)
 • Internetportalen
 • Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)

Fiscale coaching en persoonlijk advies: leren van professionals

Bijscholings- en opleidingsmaatregelen zijn gewoonlijk duur en tijdrovend. Bovendien zijn zij vaak gebonden aan bepaalde voorafgaande voorwaarden, zoals een voltooide beroepsopleiding of verscheidene jaren beroepservaring. Vaak ontbreken hiervoor de tijd en de financiële middelen, plus: de know-how om belastingen te besparen kan hier slechts een langetermijndoelstelling zijn en biedt geen onmiddellijke hulp.

Een andere mogelijkheid is om deel te nemen aan fiscale coaching of een seminar of webinar, maar ook hier staan de factoren tijd en geld op de voorgrond. Door het grote aanbod is het ook moeilijk om gerenommeerde aanbieders als zodanig te herkennen. Een afspraak met een belastingadviseur lijkt dus zinvol, maar de deskundigheid hier wordt meestal tegen zeer hoge kosten in rekening gebracht. Juist door hun bestudeerde vakbekwaamheid kan het ook moeilijk zijn om duidelijk en technisch correct te communiceren of om het overzicht te bewaren in de wirwar van technische termen.

Media voor belastingadvies: boek, CD & mobiele app

Boeken zijn natuurlijk een geweldige optie voor iedereen die graag leest en op een doe-het-zelf manier kennis wil vergaren. Boeken raken echter snel verouderd en met name het fiscale onderwerp wordt elk jaar opnieuw behandeld. Bovendien is het alleen op basis van gebruikersbeoordelingen mogelijk te herkennen welke boeken kwalitatief waardevol zijn. Ze zijn echter ook te koop en veel gebruikers geven liever commentaar dan dat ze nauwkeurige productbeoordelingen geven. De prijsklasse voor belastingbesparende gidsen is gemiddeld 10,00 euro en gewoonlijk tussen 200 en 1.000 bladzijden per boek.

E-books zijn vaak iets goedkoper en kunnen overal worden geraadpleegd. Voorwaarde is hier natuurlijk een geschikt technisch apparaat met voldoende opslagruimte. De factoren actualiteit, kwaliteit en beoordeling komen overeen met die van boeken met harde en zachte kaft.

Boeken over belastingbesparing zijn vaak zware kost en vervelend om door te lezen.

Software over het onderwerp “belasting besparen” is beschikbaar in de vorm van cd’s voor de computer en apps voor tablet- en smartphonebezitters. Ook hier zijn vele producten beschikbaar en het is raadzaam elk jaar de laatste versie aan te schaffen om op de hoogte te blijven van de belastingwetgeving. Uitgaande van een eindtoestel dat aan de technische eisen voldoet, ligt de kostenmarge voor gerenommeerde programma’s op CD bijvoorbeeld rond de 20,00 euro tot 40,00 euro en meer.

Het aanbod van apps voor belastingbesparing is zo uitgebreid en verwarrend dat een aankoop – vooral van een duurder product – idealiter alleen op basis van een betrouwbare aanbeveling zou moeten worden gedaan. In beide gevallen kan de gebruiksvriendelijkheid van de software meestal pas worden vastgesteld na aankoop en installatie op het eindapparaat.

Gratis: Blogs, portalen, netwerken

Wie geen geld wil uitgeven om meer te weten te komen over efficiënt belasting besparen, is op het internet aan het juiste adres: voor belasting besparen zonder geld uit te geven, zijn er tal van gratis online aanbiedingen in de vorm van diverse internetplatforms, portaalsites en sociale medianetwerken die gratis een uitgebreid repertoire aan tips, trucs en gespecialiseerde informatie bieden. Hier is de vakbekwaamheid het belangrijkste beslissingscriterium, omdat belastingtips alleen van gerenommeerde bronnen mogen worden aanvaard.

Internetplatforms: Tips voor belastingbesparing in forum, chatroom & blogs

Internetplatforms: vaak dubieus en willekeurig – Op internetplatforms zijn er bijvoorbeeld fora en chatrooms waar gebruikers virtueel van gedachten kunnen wisselen over een bepaald onderwerp of een bepaald onderwerp. De nadruk – en het risico – ligt hier op persoonlijke meningen, subjectieve kennis en individuele gedachten. Een blog is, in tegenstelling tot forums en chats, een vaak dagboekachtige website die openbaar en onbeperkt toegankelijk is voor alle webgebruikers. De informatie is volledig subjectief en van willekeurige inhoud en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe inhoud. Een zekere ernst kan niet worden aangenomen met internetplatforms, aangezien iedereen zich achter een virtuele persona, gebruikersnaam of profielfoto kan verschuilen of zich als iemand anders kan voordoen. Vaak ontbreekt het aan oriëntatiehulpmiddelen en duidelijkheid, zodat onderzoek tijdrovend is en twijfelachtige resultaten oplevert.

Internetportalen: tips & trucs van belastingdeskundigen

Internetportalen: semi-serieuze marketinginstrumenten – Internetportalen zijn ook voor het publiek toegankelijke websites en bevatten meestal veel informatie over een concreet en specifiek onderwerp. Sommige portaalsites daarentegen publiceren een beheersbare hoeveelheid informatie over uiteenlopende onderwerpen, zodat slechts in beperkte mate van deskundigheid kan worden uitgegaan. Specifieke informatie moet worden uitgefilterd en onafhankelijk worden geëvalueerd. Veel exploitanten maken echter in belangrijke mate gebruik van internetportalen om lezers naar hun site te lokken en hen voor zich te winnen als potentiële kopers voor hun betaalde producten. In die zin moeten de webartikelen worden opgevat als een marketinginstrument. Specifieke vragen zijn niet mogelijk of gewenst, omdat veel portaalsites hun artikelen genereren via auteurs van derden en slechts een beperkte deskundigheid hebben op de verschillende vakgebieden.

Belastingoptimalisering: belasting “betalen” zoals Trump, Springer & Co.

Als u wilt begrijpen hoe de “groten” belasting “betalen” of besparen, dan moet u zeker eens een kijkje nemen bij Lukinski. Eigenlijk is hij makelaar in luxe eigendommen, maar in zijn blog schrijft hij vaak over belastingbesparende trucs voor ondernemers en bedrijven.

Hier zijn nog twee voorbeelden van belastingmodellen uit de blog:

De Amerikaanse president Trump betaalt slechts 750 euro inkomstenbelasting, aldus de New York Times. Het wordt nog beter, Trump betaalde geen inkomstenbelasting in 10 van de 15 jaar vanaf 2000, volgens de New York Times. Zijn dit dubieuze belastingbesparende strategieën of gewoon belastingoptimalisering? Hoe doet hij het?

Of hier: Aandelen ter waarde van 1 miljard, bijna belastingvrij. “Miljardengeschenk voor Springer baas: aandelen grotendeels belastingvrij”? Mag ik dat ook doen? Het hele aandelenpakket heeft een volume van 15%. Bij de overdracht werd gebruik gemaakt van een wet die de mogelijke insolventie van ondernemingen moet voorkomen. Vanwege het grote volume, kon Axel Springer SE…

Sociale media netwerken: Influencer tips op Instagram, YouTube & Co.

Sociale medianetwerken: slechts met scepsis te bezien – De laatste jaren zijn sociale media steeds meer op de voorgrond getreden en het gebruik ervan is voor velen vanzelfsprekend geworden. Aangezien sociale-mediaplatforms zoals Facebook, Twitter en Instagram bijvoorbeeld meestal overspoeld worden met verkeerde informatie en nepgebruikers door een gebrek aan moderatie en verificatie, zijn ze minder geschikt als betrouwbare informatiebron voor specifieke en complexe onderwerpen zoals belastingbesparing.

Influencers maken vaak gebruik van trendgolven en marketingstrategieën om hun eigen profiel te vergroten en meer bereik te genereren. De waarheidsgetrouwheid van hun berichten moet daarom altijd met een gezonde mate van scepsis worden bezien. Bovendien hebben de meeste goed geïnformeerde mensen de neiging hun kennis niet te publiceren op socialemediaplatforms, maar eerder op hun eigen websites of helemaal niet.

De enige uitzondering zijn geverifieerde videokanalen op diverse videoplatforms zoals YouTube, die meestal gratis inzicht geven in hun vakgebied. De hoge kwaliteit van hun video’s kan gemakkelijk worden afgeleid uit de “likes” en de commentaren, waarbij de laatste, in tegenstelling tot productrecensies op Amazon & Co. meestal kritischer en onderwerpspecifieker worden geformuleerd. Een persoonlijke uitwisseling met de eigenaar van het kanaal is vaak mogelijk via commentaar of privéberichten. Een ander voordeel vloeit voort uit het videoformaat zelf, aangezien de YouTube-influencer complexe onderwerpen duidelijk kan uitleggen en gebaren, taal en bewoordingen het vaak veel gemakkelijker maken voor de kijker/luisteraar om het te begrijpen.

Google Zoeken met SEO, SEA & SEM

In het tijdperk van de moderne media begint een algemene zoektocht meestal met Google. Maar in feite is de virtuele zoekmachine niet zo behulpzaam, omdat de zoekalgoritmen vaak niet intuïtief te begrijpen zijn, advertenties stroomopwaarts worden geplaatst en organische inhoud van de eerste pagina’s duwen. Wie niet de juiste operatoren kent, verliest vaak veel tijd met Google Search en vindt uiteindelijk misschien niet eens precies wat hij zoekt. Search Engine Advertising (SEA) plaatst betaalde advertenties voor bedrijven en ondernemers; zoekwoordenonderzoek werkt slechts in beperkte mate omdat niet alle relevante inhoud is ontworpen voor Search Engine Optimisation (SEO);

Wanneer u Google Search gebruikt, moet u voorzichtig zijn, want Search Engine Marketing (SEM) laat u niet noodzakelijk de resultaten zien die voor u relevant zijn:

Zoek trefwoord: belasting besparen

Met het trefwoord “belasting besparen” tonen de bovenste zoekresultaten een bonte mengeling van krantenartikelen, bedrijfs- en werknemersadvies, belastingsoftware en belastingsapps, internetportalen en een online platform voor studiebeurzen. Natuurlijk heeft Stiftung Warentest ook belastingtips voor het einde van het jaar. Dan zijn er nog YouTube, Amazon en de gebruikelijke advertenties van Google zelf. Volgens zoekmachinemarketing (SEM) zijn de meeste hits dan ook voor sites die hun eigen belastingbesparende producten aanbieden of, in plaats van specialistische expertise, een brede massa informatie verstrekken aan een niet-specifieke doelgroep.

Zoek trefwoord: belastingen sparen help

Zelfs met de toevoeging van “help”, vermeldt Google dezelfde verdachten bijna ongewijzigd. Daarnaast zijn er de Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e. V. en de Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., die hun deskundigheid op het gebied van de inkomstenbelasting alleen tegen betaling ter beschikking stellen van de leden van de vereniging en zich in de eerste plaats bezighouden met belastingbesparing als werknemer, gepensioneerde, ambtenaar en student.

Zoek trefwoord: Serieus belasting besparen

Een advocatenkantoor en een praktijkverslag over Alex Fischer Tax Coaching zijn alleen te vinden op “Tax Saving Seriously”. Hieronder staat een aanbeveling voor zijn YouTube-kanaal.

Maar wie is die Alex Fischer? Een korte blik op zijn curriculum vitae laat zien: Alex “Düsseldorf” Fischer is, zoals hij zelf toegeeft, een ondernemer, investeerder in onroerend goed en zakenstrateeg. Hij is auteur van boeken en heeft een website met meer dan 600 video’s. Alex Fischer heeft sinds mei 2013 een aanhang van 102.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal opgebouwd en overtuigt met bijna 450 gratis verklarende video’s over de thema’s vastgoed, financiering en belastingbesparing. Zijn video’s hebben tot nu toe (vanaf 10/2020) meer dan 12,5 miljoen views gegenereerd – een indrukwekkend cijfer voor dit scala van onderwerpen.

Na het bekijken van een paar kortere video’s wordt het duidelijk: Alex Fischer ontmoet zijn kijkers persoonlijk en op ooghoogte. Zijn charismatische verschijning en de gemakkelijk te begrijpen uitleg van zelfs complexe en droge onderwerpen zoals pensioenoverzichten en betalingsstromen zijn zeker een van de redenen voor de sterke respons op YouTube. De populairste video over het onderwerp “belasting besparen” is de bijdrage van een uur getiteld “Belasting besparen door het belastingspel echt te begrijpen”. Op zijn YouTube-kanaal staan echter ook veel korte video’s met professionele tips en trucs van ongeveer vijf tot tien minuten lang, die perfect zijn voor een korte educatieve pauze om te leren hoe je snel en gemakkelijk belasting kunt besparen.

Theorie en praktijkkennis via fiscale coaching

In een notendop: Het komt erop neer dat er veel verschillende media en belastingbesparende instrumenten zijn om kennis te verwerven. Vooral de kleine trucs voor het dagelijkse leven met belastingen kunnen vaak zonder veel moeite worden gevonden. Uiteindelijk bevelen wij echter zeker belastingcoaching aan voor beleggers en veelverdieners.

Belastingconsulenten – deskundigen in belastingaangifte

Het is niet voldoende een belastingdeskundige te vinden die de theoretische kennis gedurende verscheidene jaren studie heeft verworven. Een belastingadviseur, bijvoorbeeld, beschikt ongetwijfeld over een uitgebreide deskundigheid op het gebied van “belastingen”, maar zijn of haar taak bestaat in wezen uit het bijhouden van de kasstromen van ondernemingen, het opstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften en het beoordelen van belastingaanslagen. Daarnaast is er de loonadministratie en de vertegenwoordiging van de eigen cliënten in geschillen. Een belastingadviseur kan dus veel kosten.

Hun know-how strekt zich derhalve in de eerste plaats uit tot belastingaangifte en rechtshandhaving, alsook tot het beantwoorden van vragen op het gebied van bedrijfsbeheer. Diepgaand individueel en doorlopend fiscaal rechtelijk advies en optimalisering van fiscale structurering komen zelden aan bod en als dat wel het geval is, kan het zijn dat u faalt door uw eigen gebrek aan kennis en inzicht.

Bent u op zoek naar een goede belastingadviseur in uw regio? Lees hier onze aanbevelingen over heel Duitsland! Een belastingadviseur vinden

Belastingcoaching – talrijke aanbiedingen offline & online

Volgens het principe van vraag en aanbod op de markt zijn er massa’s aanbieders van fiscale begeleiding, ontwerp en optimalisering, alsmede van intensief fiscaal advies. Zoals hierboven reeds vermeld, zijn de klassieke aanbiedingen voor zelfstudie en educatieve media zoals boeken, e-boeken, cd’s en mobiele apps vaak slechts voldoende nuttig als het gaat om belastingbesparing.

Internetplatforms staan ook vol met aanbieders zonder noemenswaardige expertise, laat staan praktijkervaring in de wereld van de belastingen. Vooral op socialemediaplatforms zijn er veel jonge influencers die net van school komen of met hun studie zijn begonnen en die, ondanks hun gebrek aan expertise, veel tips en advies geven. De ernst ervan kan en moet in elk geval in twijfel worden getrokken en in elk afzonderlijk geval in detail worden onderzocht.

Belastingen zijn een zaak voor de baas – praktijkervaring telt

Daarom is het van essentieel belang een specialist te vinden die over praktische kennis beschikt en de fouten en valkuilen in het belastingrecht uit eigen ervaring kent. Zo iemand heeft de problemen waarmee u nu te kampen heeft al meegemaakt en overwonnen en weet precies wat u moet doen en wat werkt.

“Belastingen zijn een zaak voor de baas” is een principe dat hier volledig van toepassing is. Fiscale planning kan moeilijk worden gedelegeerd aan de belastingadviseur die u vertrouwt, aangezien hij uw werkelijke situatie helemaal niet kent en nog minder weet welk ideaal u nastreeft. Uiteindelijk moet het management zelf een professioneel inzicht ontwikkelen om de belastingadviseurs en stafeenheden doelgericht te sturen naar waar hun kennis kan worden gebruikt in het beste belang van de onderneming om de hele onderneming vooruit te helpen en voortdurend te verbeteren.

Tip: Professionele online belastingcoaching

Met de bovenstaande informatie en tips voor belastingbesparing bent u goed voorbereid op belastingbesparing in het dagelijks leven. Als u echter al een zeker vermogen hebt opgebouwd en veel investeert in kapitaal en financiële activa, zult u alleen maar glimlachen om deze tips en trucs. Met een jaarinkomen van meer dan 80.000 euro is het kleine 1×1 aan belastingbesparing niet meer voldoende, want dan wordt het echt ingewikkeld en hebben we het in plaats van over centbedragen over bedragen van vier en meer euro’s. Daarom wordt vaak gezegd: “Belastingen zijn een zaak voor de baas”. Want alleen een baas die zelf verstand heeft van belastingen, kan zijn bedrijf naar een hoger niveau tillen.

De succesvolle vastgoedinvesteerder en ondernemer Alex Fischer heeft zijn expertise al bewezen en speelt al enkele jaren mee in de topcompetitie op het gebied van fiscaal recht en ondernemerschap. Hij deelt 80% van zijn ervaring gratis met de wereld via zijn YouTube-kanaal. Als u echter uw leven in eigen handen wilt nemen en het volgende niveau wilt bereiken als fiscaal onderlegde topondernemer, moet u een uitgebreide en inhoudsrijke fiscale coaching overwegen.

Solliciteer voor Next Level Belasting Coaching

Na de aanmeldingsprocedure wacht de welkomstruimte op u met een persoonlijk videoverwelkom van Alex Fischer. Naast de basisbeginselen en typische fouten en valkuilen in het belastingrecht, kunt u talrijke hoofdstukken verwachten over het onderwerp “fiscale structurering en fiscale optimalisering”. U leert niet alleen hoe u efficiënt belastingen kunt besparen en van subsidies kunt profiteren, maar ook hoe u uw bedrijf beter kunt structureren of onroerend goed in constructies kunt onderbrengen. Al met al krijgt u acht weken lang professionele fiscale inhoud met een hoog informatieniveau, kunt u persoonlijk van gedachten wisselen met gelijkgestemden en specialisten en draagt u zelfs zelf bij aan het succes van de fiscale coaching. De getuigenissen van degenen die al hebben deelgenomen aan de fiscale coaching van Alex Fischer spreken voor zich.

Als u meer wilt weten over Next Level Belasting Coaching door Alex Fischer:

Als u zich eerst een beetje wilt inlezen, raad ik u het FIV ervaringsverslag aan. Hier kun je alles te weten komen over de basis van Next Level Tax Coaching en kun je onze persoonlijke ervaringen van week tot week volgen:

Nieuw! Eindelijk gedaan: belasting coaching van AF

Iedereen die over onroerend goed schrijft, moet zichzelf ook onderwijzen. Meer in het bijzonder, wanneer het niet meer alleen gaat om koopwoningen, maar ook om huurwoningen. Omdat belastingen de grootste uitgavenpost zijn. Hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen – het probleem is duidelijk omschreven, wat te doen? Leer uit ervaring, van hen die het gemaakt hebben. Velen zeggen dat de Next Level Tax Coaching de beste in Duitsland is. Reden genoeg om zelf mee te doen. U wilt zelf een vastgoedbelegger worden?

Lees hier meer over belastingcoaching:

Tip: Kapitaalbeleggingen – portefeuille, feiten, risico’s

Onze XXL-gids over beleggingen vertelt u alles wat u moet weten over beleggingen. Van aandelen en auto’s tot edele metalen en designermode tot juwelen en vermogensbeheer.

Kapitaalinvesteringen XXL – vastgoed, auto’s en nog veel meer

Kapitaalinvestering – 1.000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, 1 miljoen euro vanaf wanneer is het de moeite waard om te investeren in onroerend goed, aandelen, fondsen, call geld, auto’s en kunst? Consumenten kunnen gebruik maken van verschillende mogelijkheden om kapitaal te beleggen. Er zijn veel fouten. Daarom moeten beleggers van tevoren weten welke risico’s zij eigenlijk willen nemen. Voor de uiteindelijke keuze van de individuele kapitaalinvestering is het van belang hoeveel kapitaal u wilt investeren. Wist je dat al? Onroerend goed kan extra belastingvoordelen bieden voor kapitaalinvesteringen.